Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Direct pojišťovna - povinné ručení

Varianty povinného ručení

Varianta povinného ručení

Pojistný limit

Újma na zdraví

Újma na věci

Nižší

50 000 000 Kč

50 000 000 Kč

Střední

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

Vyšší

150 000 000 Kč

150 000 000 Kč

Územní platnost

Rakousko, Albánie, Andorra, Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Švýcarsko, Kypr1, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Finsko, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Irán, Irsko, Island, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Makedonie, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko2, Slovensko, Slovinsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

1. Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Kypr je omezeno na ty zeměpisné části Kypru, jež jsou pod kontrolou vlády Kyperské republiky.
2. Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Srbsko je omezeno na území Černé Hory a ty zeměpisné části Srbska, které jsou pod kontrolou vlády Srbska.

Co nabízí

  • Slevu za bezeškodný průběh až 50 %
  • Asistenční službu
  • Širokou nabídku doplňkových pojištění


Získáte zdarma

  • Asistenční službu v případě nehody
  • Náhradní vozidlo


Asistenční služby

Asistenční služba je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na telefonním čísle
+ 420 291 291 291.

Územní platnost asistenční služby

Území České republiky, geografické území Evropy a Turecka, kde v případě Běloruska, Ukrajiny, Moldavska, Turecka a Ruska bude pojistné plnění záviset na místních podmínkách.

Základní asistenční služby pro vozidla do 3,5 t v případě nehody

Služba

Limit ČR

Limit zahraničí

Servis

Příjezd a práce mechanika/vyproštění/ odtah/ úschova vozu

2 000 Kč

4 000 Kč

Oprava vozu (pouze diagnostika a práce mechanika)

NE

7 000 Kč

Defekt pneu, nedostatek/záměna paliva, vybití akumulátoru, ztráta/zabouchnutí klíčů

NE

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní ubytování/ doprava do servisu/ doprava domů/ náhradní vozidlo na jeden den

2 000 Kč

4 000 Kč

Další pojištěná rizika

Odtah nepojízdného vozu do ČR (pokud by oprava v zahraničí trvala déle než 7 dní)

 -

ANO

Sešrotování vozidla po nehodě

 -

3 000 Kč

Právní asistence

2 000 Kč

4 000 Kč

Základní asistenční služby pro vozidla nad 3,5 t v případě nehody

Služba

Limit ČR

Limit zahraničí

Servis

Příjezd a práce mechanika/vyproštění/ odtah/ úschova vozu

5 000 Kč

10 000 Kč

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní ubytování

2 noci x 1 500 Kč/noc

Náhradní doprava (vlak nebo autobus)

ANO

Další pojištěná rizika

Přeložení a strážení nákladu

 -

10 000 Kč

Xxx Kč = asistenční služba hrazena  pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
ANO =  asistenční služba hrazena pojišťovnou do výše reálných nákladů
NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

Rozšířené asistenční služby pro vozidla do 3,5 t
Jsou poskytovány v případě nehody i poruchy

Služba

Limit ČR

Limit zahraničí

Servis

Příjezd a práce mechanika/vyproštění/ odtah/ úschova vozu

5 000 Kč

10 000 Kč

Oprava vozu (pouze diagnostika a práce mechanika)

NE

7 000 Kč

Defekt pneu, nedostatek/záměna paliva, vybití akumulátoru, ztráta/zabouchnutí klíčů

3 000 Kč

Náhradní doprava nebo ubytování

Náhradní ubytování/ doprava do servisu/ doprava domů/ náhradní vozidlo na jeden den

5 000 Kč

10 000 Kč

Další pojištěná rizika

 

 

Odtah nepojízdného vozu do ČR (pokud by oprava v zahraničí trvala déle než 7 dní)

 -

ANO

Sešrotování vozidla po nehodě

 -

3 000 Kč

Právní asistence

5 000 Kč

10 000 Kč

xxx Kč = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
ANO =  asistenční služba hrazena pojišťovnou do výše reálných nákladů
NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

Připojištění


Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na všechna skla ve vozidle. Tedy přední, boční a zadní sklo. K pojistnému plnění dojde v případě poškození skla bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace, poškozením nebo zničením při dopravě, přemísťování, demontáži, montáži nebo při opravě, bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, vlivem pnutí karoserie a vlivem rozdílu teplot.

Nevztahuje se na střešní skla a zpětná zrcátka.
 

Pojištění všech skel vozidla

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

5 000 Kč

Bez spoluúčasti*

600 Kč

10 000 Kč

1 200 Kč

15 000 Kč

1 800 Kč

20 000 Kč

2 400 Kč

30 000 Kč

3 600 Kč

* V prvních třech měsících se pojištění sjednává se spoluúčastí ve výši 50 % z pojistného plnění. Toto neplatí v případě, že na vozidle byla provedena prohlídka pověřenou osobou Direct pojišťovny nebo se jedná o zcela nové vozidlo


Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby přepravovaných osob. Zavazadla musí být uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru vozidla, v uzavíratelné schránce v palubní desce, uzamčeném střešním boxu nebo která leží na sedadle po dobu provozu vozidla. Pojištěny jsou také dětské autosedačky, a také cyklistická kola. Ta musí být uzamčena ve vozidle nebo jsou uzamčena k nosiči, který je připevněn ke střeše, zadním dveřím nebo tažnému zařízení tak, aby připevnění kol k vozidlu splňovalo bezpečnostní třídu alespoň BT3.

Je hrazeno odcizení nebo zničení dopravní nehodou, odcizením vozidla, vloupáním do vozidla, přírodním nebezpečím nebo srážkou se zvířaty.

Pojištění zavazadel

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

10 000 Kč

500 Kč

500 Kč

Pojištění se nevztahuje na cennosti, věci zvláštní hodnoty nebo věci převážené na výstavy, do muzeí či galerií, písemnosti, plány a záznamy na zvukových, obrazových či datových nosičích, zbraně, jejich příslušenství a střelivo, živá zvířata, zboží určené k následujícímu prodeji, věci sloužící k podnikání či svěřené zaměstnavatelem, zavazadla osob přepravovaných za úplatu, kožichy, příslušenství, vybavení a náhradní díly vozidel, přenosnou elektroniku, dále se pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení způsobené při nakládání, vykládání či překládání, nesprávným uložením, přepravovanými zavazadly.

Pojištění se nevztahuje na zavazadla, která jsou ponechána ve vozidle v době mezi 22 hodinou a 6 hodinou v případě opuštění vozidla na dobu delší než 2 hodiny. Výjimkou jsou dětské autosedačky, na ty se pojištění vztahuje i v uvedených případech.Úrazové pojištění řidiče nebo všech cestujících

Úrazové pojištění je možné sjednat pouze pro řidiče vozidla nebo pro všechny cestující včetně řidiče. Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu a pro případ smrti způsobené úrazem. K pojistnému plnění dojde pouze v případě, že osoby byly přepravovány na místech určených k přepravě osob.

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojistné plnění

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

Smrt následkem úrazu

100 000 Kč

Bez spoluúčasti

Do 5 sedadel:
100 Kč/sedadlo

Trvalé následky úrazu

100 000 Kč

Nad 5 sedadel
120 Kč/sedadlo

Pojistný limit platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla


Připojištění rozšíření asistenční služby

Sjednáním tohoto připojištění získáte asistenční službu s vyššími pojistnými limity v případě dopravní nehody, poruchy, vandalismu nebo přírodního nebezpečí.

Územní platnost Evropa.

Rozšířené asistenční služby

Roční pojistné

380 Kč


Náhradní vozidlo

Pojištění se vztahuje na úhradu půjčovného náhradního vozidla stejné nebo nižší třídy jako pojištěné vozidlo po dobu opravy. To znamená, že nárok na úhradu půjčovného začíná dnem předání vozidla odtahové službě a končí dnem, ve kterém bylo podle vyjádření opravny možno převzít opravené vozidlo. Maximální počet dní, které pojišťovna uhradí, je 10 dní.

Pojištění platí pouze pro území České republiky.

Je poskytováno v případě opravy vozidla z důvodu dopravní nehody, vandalismu, přírodního nebezpečí či poruchy, v jejichž důsledku je pojištěné vozidlo nepojízdné. Z pojištění nejsou hrazeny pohonné hmoty a další kapaliny potřebné k provozu vozidla.

Připojištění náhradního vozidla

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

10 dní

Bez spoluúčasti

170 Kč

 

Střet se zvěří

Pojištění kryje škodu, která vznikla na vozidle střetem vozidla se zvěří nebo poškození motorového prostoru zvířetem. Zejména poškození kabelů a kabelových svazků, brzd, chladící soustavy nebo odhlučnění.

Pojištění je platné pouze na území České republiky

Střet se zvěří

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

100 000 Kč

1 000 Kč

Dle značky vozu

 

Živel

Pojištění kryje škodu vzniklou na vozidle způsobenou požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem předmětů, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, pádem lavin, zemětřesením či podobnými přírodními jevy.

Pojištění je platné pouze pro území České republiky.

Pojištění živlu

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

100 000 Kč

1 000 Kč

Dle značky vozu

 

Odcizení a vandalismus

Pojištění kryje škodu vzniklou odcizením vozidla nebo vandalismem.
Nárok na pojistné plnění vzniká pouze tehdy, pokud je pojistná událost nahlášena na policii bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

Pojištění je platné pouze pro území České republiky.

Odcizení a vandalismus

Pojistný limit

Spoluúčast

Roční pojistné

100 000 Kč

1 000 Kč

Dle značky vozu

Připojištění smrti obou rodičů a Garance ceny pojištění na 3 roky Porovnej24.cz nenabízí.

Pojistné podmínky k povinnému ručení naleznete zde

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text