Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

AXA pojišťovna - povinné ručení

Nabízené varianty a limity pojistného plnění

Varianta

Výše krytí při újmě na zdraví za každého zraněného nebo usmrceného

Výše krytí při škodě na majetku

STANDARD

35 000 000 Kč

35 000 000 Kč

STANDARD PLUS

70 000 000 Kč

70 000 000 Kč

STANDARD MAXI

140 000 000 Kč

140 000 000 Kč

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Co nabízí

 •    Výběr ze tří pojistných limitů
 •    V případě roční platby slevu na pojistném ve výši 10 %
 •    Klienti ZTP a ZTP/P získají slevu na 15 %
 •    Pro ty, kteří mají u AXA pojišťovny již jinou smlouvu, nabízí slevu 5 %
 •    Slevu za bezeškodný průběh až 65 %


Zdarma získáte

 •    Asistenční službu 24 hodin denně, k poruše nebo havárii
 •    Bezplatnou právní asistenci s limitem 10 000 Kč/rok


Asistenční služba kryje

Asistenční služby

Rozsah plnění

NEHODA

Česká republika

Zahraničí

Oprava na místě

2 800 Kč

150 €

Odtažení

Bez limitu

150 €

Úschova vozidla

7 dní

7 dní

Odtažení vozidla do místa bydliště

Bez limitu

Zorganizování

Ubytování pro posádku vozidla

2 000 Kč/ 1 osoba

2 noci x 75 €/1osoba

Zapůjčení náhradního vozidla

24 hodin

48 hodin

Vlak II. třídy, autobus

Zorganizovaní

Zorganizování

PORUCHA

Česká republika

Zahraničí

Oprava na místě

1 800 Kč

150 €

Odtažení

1 800 Kč

150 €

Úschova vozidla

Zorganizování

7 dní

Odtažení vozidla do místa bydliště

Zorganizování

Zorganizování

Ubytování pro posádku vozidla

Zorganizování

2 noci x 75 €/1osoba

Zapůjčení náhradního vozidla

Zorganizování

48 hodin

Vlak II. třídy, autobus

2 000 Kč

Zorganizovaní

JINÉ UDÁLOSTI

Česká republika

Zahraničí

Ztráta klíčů automobilu

1 200 Kč

50 EUR

Defekt pneumatiky

3 000 Kč

120 EUR

Dovoz paliva, Odtah do opravny

1 200 Kč

50 EUR

ANO – zajištění a uhrazení
Zorganizování – zajištění přičemž náklady na službu nese klient
Suma v Kč nebo EUR – zajištění a uhrazení do výše uvedené částky

Asistenční služba je vám k dispozici nonstop.
Telefonní linka
+ 420 292 292 292

Postup při hlášení pojistné události:

Vytočte přímo z místa vzniku škody AXA linku.

Operátorovi je nutné sdělit:

 • Číslo pojistné smlouvy nebo kontaktní údaje pojistníka/pojištěného
 • Důležité informace o škodní události – kdy nastala, co bylo poškozeno apod.
 • Operátor zaregistruje pojistnou událost a doporučí vám další postup.

Pro odtah vozidla a kontaktování asistenční linky AXA je možné také využít Linku pomoci řidičům 1224.


Bezplatná právní asistence
 

Právní asistence

Česká republika

Zahraničí

Spoluúčast

Roční limit pojistného plnění

10 000 Kč

Administrativní a právní informace související s vozidlem

ANO

ANO

Bez spoluúčasti

Asistence při jednání s policií – formuláře, dokumenty, potvrzení

ANO

ANO

Bez spoluúčasti

ANO – zajištění a uhrazení
Zorganizování – zajištění přičemž náklady na službu nese klient
Suma v Kč nebo EUR – zajištění a uhrazení do výše uvedené částky

Připojištění

 

Připojištění skel

 • Kryje pojistné plnění v případě poškození, zničení nebo krádeže všech skel na vozidle vzniklé jakoukoliv nahodilou událostí
 • Územní platnost - území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny


Axa pojišťovna nabízí 3 varianty pojistných limitů:

Připojištění skel

Výše pojistných limitů

Roční pojistné

10 000 Kč

790 Kč

20 000 Kč

1 390 Kč

40 000 Kč

2 790 Kč

Spoluúčast

Podmínky vzniku spoluúčasti

Výše spoluúčasti

V případě opravy ve smluvním servisu

Nedodaná fotodokumentace na pojišťovnu

Při pojistné události do 3 měsíců od počátku

50 %

 

 - 

Při pojistné události ve 4, 5, a 6 měsíci od počátku

25 %

Pokud je fotodokumentace dodána před pojistnou událostí

1 000 Kč

Bez spoluúčasti

Pokud se jedná o nový vůz (počátek pojištění se rovná datu převzetí vozidla)

Pokud škoda vznikla po 6 měsíci od počátku pojištění skla


Pojištění zavazadel


Poskytne vám pomoc v případě:

 • Zničení zavazadel při živelní události
 • Poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě
 • Krádeže vloupání, loupežným přepadením zavazadel umístěných ve vozidle a střešním nosiči
 • Jako zavazadlo je možné pojistit i dětskou sedačku

Vztahuje se na zavazadla a věci osobní potřeby, které mají přepravované osoby ve vozidle na sobě, u sebe nebo které jsou v prostoru k uložení zavazadel určené.

Územní platnost 

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Výluky z pojištění

 • peníze, ceniny, cenné papíry a směnky, vkladní a šekové knížky, platební nebo jiné karty umožňující bezhotovostní platbu,
 • osobní doklady všeho druhu, letenky apod. včetně nákladů spojených s jejich znovupořízením,
 • drahé kovy a kameny a předměty z nich vyrobené, šperky, perly, polodrahokamy,
 • záznamy na zvukových, obrazových a datových nosičích, písemnosti, plány, jiné dokumentace, zboží určené k následnému prodeji, díla umělecká, zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti, sbírky a věci sběratelského zájmu,
 • zvířata, kožichy, zbraně a střelivo, jejich příslušenství a náhradní díly,
 • příslušenství, vybavení a náhradní díly vozidel,
 • věci sloužící k výkonu povolání, podnikatelské činnosti a plnění pracovních úkolů,
 • škody na zavazadlech způsobené jejich nesprávným uložením včetně všech následných škod, které byly nesprávným uložením zavazadel způsobeny
 • zavazadla osob přepravovaných za úplatu
 • Připojištění se nevztahuje na věci uložené ve vozidle tak, že tyto věci jsou zvenčí vozidla viditelné nebo patrné. Toto ustanovení se nevztahuje na dětské autosedačky
   

ZAVAZADLA

Limit plnění

Spoluúčast

Cena pojištění

30 000 Kč

Bez spoluúčasti

890 Kč

V případě krádeže ze střešního nosiče je maximální plnění 15 000 Kč se spoluúčastí 5 000 Kč.

Úrazové připojištění

Úrazové pojištění řidiče a všech přepravovaných osob ve vozidle.

Vztahuje se na úraz nebo jeho následek vzniklý ve spojitosti s provozem pojištěného vozidla:

 • Při nastupování nebo vystupování ze stojícího vozidla
 • Při uvádění vozidla do chodu bezprostředně před začátkem jízdy
 • Během jízdy vozidla
 • Při odstraňování běžných poruch vozidla vzniklých v průběhu jízdy předepsaným způsobem a řádnými pomůckami
 • Po dopravní nehodě nebo v blízkosti místa nehody


Územní platnost 

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojistný limit smrt úrazem

Pojistný limit – trvalé následky úrazem

Spoluúčast

Cena pojištění

500 000 Kč

1 mil. Kč

Bez spoluúčasti

Do 6 sedadel

539 Kč

7 – 9 sedadel

899 Kč

Uvedený pojistný limit se vztahuje na každou pojištěnou osobu (sedadlo vozidla).

Připojištění náhradního vozidla

Axa pojišťovna nabízí připojištění náhradního vozidla, které kryje:

 • Úhradu nákladů za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody nebo odcizení, a to do výše celkového limitu pojistného plnění, maximálně však na 10 kalendářních dnů
 • Doba opravy musí být delší než 1 den


Územní platnost 

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Připojištění náhradního vozidla

Pojistný limit

Doba

Spoluúčast

Pojistné

10 000 Kč

Max. 10 dní

Bez spoluúčasti

450 Kč

Vozidlo musí být zapůjčené od subjektu, který má pronájem vozidel v předmětu svého podnikání.

Živelní připojištění

Toto připojištění kryje škody vzniklé v případě poškození nebo zničení vozidla živelnou událostí:

 • Požár, výbuch, blesk
 • Krupobití, vichřice
 • Pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěného vozidla
 • Sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení


Územní platnost 

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Pojištění se nevztahuje na zvláštní výbavu vozidla, zavazadla a jiné movité věci přepravovaných ve vozidle nebo na vozidle a osobních předmětů osob přepravovaných ve vozidle. Dále pak nejsou kryty škody jako vjetí vozidla do místa postiženého povodní nebo záplavou a vniknutí vody do sání motoru, vjelo-li vozidlo do souvislé vrstvy vody.

Živelní připojištění

Pojistný limit

Spoluúčast

Pojistné

Max. 100 000 Kč

1 000 Kč

500 Kč

Při opravě vozidla v nesmluvním servisu AXA pojišťovny je zvýšena spoluúčast na 2 000 Kč.

Připojištění poškození a střetu se zvěří.

Připojištění kryje zničení pojištěného vozidla při střetu se zvěří nebo při poškození zaparkovaného vozidla přímím kontaktu se zvěří. Pojištění se nevztahuje na chovná a hospodářská zvířata.

Připojištění poškození střetu se zvěří

Pojistný limit

Spoluúčast

Pojistné

Max. 100 000 Kč

1 000 Kč

890 Kč

Při opravě vozidla v nesmluvním servisu AXA pojišťovny je zvýšena spoluúčast na 2 000 Kč.

Územní platnost 

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny

Připojištění právní asistence PLUS

Sjednáním tohoto připojištění navýšíte pojistný limit právní asistence, který je v ceně povinného ručení. A to z 10 000 Kč/rok na 100 000 Kč/rok.

Připojištění právní asistence – program PLUS

Česká republika

Zahraničí

Spoluúčast

Pojistné

Roční limit pojistného plnění

100 000 Kč

Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě

ANO

ANO

Bez spoluúčasti

350 Kč

Spory s opravnou vozidla, spory související s STK

ANO

NE

Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla

ANO

NE

ANO – zajištění a uhrazení
Zorganizování – zajištění přičemž náklady na službu nese klient
Suma v Kč nebo EUR – zajištění a uhrazení do výše uvedené částky

Z připojištění není kryto:

 • Spor, kde hodnota předmětu sporu není vyšší než 3 000 Kč.
 • Spory související s celním řízením, daňovým řízením nebo správním řízení vyplývajícím z porušení právních předpisů o životním prostředí.


Pojistné podmínky k povinnému ručení naleznete zde.

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text