Zavolejte! Poradíme vám!

810 100 400
Po - Pá 9:00 - 17:00

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich osobních údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Po přečtení těchto zásad zjistíte:

 • na základě jakého právního důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje zpracovávány;
 • zda jsou osobní údaje předávány třetímu subjektu;
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke správci osobních údajů.                                                                                                                                

Provozovatelem internetového portálu www.finance.cz je společnost Mladá fronta a.s., se sídlem IČ: 492 40 315, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, sp. zn. B 1988 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „MF“) a provozovatelem subdomény prodej.finance.cz je společnost Finance media a.s., IČ: 29185742, se sídlem Mezi vodami 1952/9, Modřany, 143 00 Praha 4, sp.zn. B 21667 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "FM").

Správcem osobních údajů je společnost FM v případě, že jsou tyto údaje shromažďovány na základě poskytnutí osobních údajů fyzickou osobou při používání subdomény prodej.finance.cz. V ostatních případech je správcem osobních údajů společnost MF.

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob („subjektů údajů“) v souladu s platnou právní úpravou, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v této informaci.

Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru služeb nebo k účasti v soutěži, diskuzních fórech, anketách, vypsání cen nebo za účelem realizace smlouvy apod.

Vaše osobní údaje budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb Vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu.
 

Předání osobních údajů

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům, vyjma subjektů, které zajišťují plnění produktů a služeb objednaných subjektem údajů, zejm. společností Financial Solutions and Services, s.r.o., IČO 24773506, sídlo Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9, která je držitelkou licence České národní banky jako investiční zprostředkovatel, pojišťovací agent, pojišťovací makléř.

Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro správce osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost) - za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.
 

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu nebo telefonní kontakt je správce osobních údajů oprávněn využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo o nabídce výrobků a služeb správce osobních údajů. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.
 

Bezpečnost

Správce osobních údajů přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.
 

Cookies

Správce osobních údajů používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči. Bližší informace o podmínkách užívání cookies naší společností naleznete v Prohlášení k souborům cookies, které je dostupné zde: http://www.mf.cz/zprava/17-prohlaseni-k-souborum-cookies-na-serverech-spolecnosti-mlada-fronta-a-s/.
 

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a správce osobních údajů nemůže být odpovědný za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.
 

Právní důvod zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR  (zejména účetní, daňové a archivační);
 • ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce, zpracování cookies).

 

Informace podle článku 13 GDPR: Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů

 • subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům,
 • subjekt údajů má právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný,
 • osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nutnou k účelu zpracování. V případě, že jsou osobní údaje získávány na základě smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí maximální doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví nebo po dobu požadovanou právními předpisy,
 • osobní údaje nejsou předávány do třetí země,
 • správce neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.

 

Informace podle článku 15 GDPR:  Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím.

Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných správcem. Za další kopie správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

 

Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejm. za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil za určitých situací zpracování jeho osobních údajů.

 

Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů oznámit.

 

Mladá fronta a.s.

Finance media a.s.

Publikováno: 3.11.2016

Partneři

alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text
alternativní text